Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met Passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben. Zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal (basis)onderwijs. Dat blijft. Daarnaast werken we nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen. 

Leerlingondersteuning en extra hulp

Met individuele verschillen tussen kinderen ontstaan ook verschillen qua ontwikkelingsniveau. Het ene kind leert nu eenmaal sneller dan het andere. Om er echter zorg voor te dragen, dat een leerling geen grote hiaten oploopt in zijn of haar ontwikkeling moet een school voor die kinderen haar zorg verbreden. Dat wil zeggen de ontwikkeling van het individuele kind volgen, eventuele uitval signaleren en met de juiste (leer)middelen proberen op te heffen. Om een objectief beeld van uw kind te krijgen, worden er gedurende de gehele schoolperiode observaties gedaan en toetsen afgenomen. Naast de methode gebonden toetsen maken we gebruik van de volgende landelijk genormeerde toetsen:

Ontwikkelingsvolgmodel Jonge Kind (OVMJK) (gr. 1 t/m 3)
Kanjertraining volgsysteem KANVAS (gr. 3 t/m 8)
Cito Leerling en Onderwijs Volgsysteem (LOVS) (gr. 1 t/m 8)
Centrale Eindtoets (gr. 8)                                                                                                         

Kinderen die extra ondersteuning behoeven, worden in de groep geholpen door de groepsleerkracht aan de instructietafel. Indien het noodzakelijk is dat specifieke individuele hulp gegeven gaat worden, kan door een collega leerkracht of onderwijsassistent extra hulp worden geboden. In sommige gevallen ondersteunt een leerkracht een of meerdere jaargroepen door aan kleine groepjes instructie te geven.

Tijdens de oudercontactavond worden de gegevens met de ouders besproken. Mocht er aanleiding zijn om eerder van gedachten te wisselen, dan vindt dit uiteraard plaats.

Indien noodzakelijk wordt een leerling besproken in een OT (Ondersteuningsteam) – gesprek, waarbij ook de ouders aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek wordt advies en ondersteuning geboden door een onderwijscoach van het samenwerkingsverband. Ook kan hier expertise van bijvoorbeeld Jeugdzorg of de GGD worden ingeroepen.

In ons zorgdocument staan alle procedures beschreven. Jaarlijks wordt het zorgdocument geëvalueerd en indien noodzakelijk bijgesteld.