Verlofregeling

Bij bepaalde omstandigheden kan een leerplichtige leerling schoolverlof krijgen, buiten de door de school vastgestelde vakantiedagen. De mogelijkheden zijn echter beperkt. Ook de school moet zich aan de wet houden. Hieronder treft u een overzicht van de verlofregeling:

1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.

2. Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden
als uw kind tijdens geen enkele schoolvakantie op vakantie kan gaan door de specifieke aard van
het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw
kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige
gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden
gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder
blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

 • in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken
  van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet
  mogelijk was;
 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.


Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt,
waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een
doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst
van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.


3. Verlof in geval van “Andere gewichtige omstandigheden” (max. 1 dag)

Onder “andere gewichtige omstandigheden” vallen situatie die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • een verhuizing van het gezin
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of leerplichtambtenaar) 
 • overlijden van bloed- of aanverwanten 
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten

 De volgende situaties zijn geen “andere gewichtige omstandigheden”:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens “andere gewichtige omstandigheden” dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).


4. Hoe dient u een aanvraag in?

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn ook verkrijgbaar bij de administratie. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden” meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.


5. Niet eens met het besluit

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen.


6. Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

7. Vragen?

Heeft u nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur of tot de
leerplichtambtenaar. Voor de gemeente Zutphen is dat Mevr. H. Okx. Ze is bereikbaar onder telefoonnummer 140575.