Vrijwillige ouderbijdrage


De ouderraad vraagt jaarlijks aan de ouders een bijdrage in de gemaakte kosten van feesten en projecten zoals Sint, Kerst, Pasen en de laatste schooldag. Het betreft hier een vrijwillige bijdrage. De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld. Begroting en jaarrekeningen worden jaarlijks gepresenteerd.

Voor de tussenschoolse opvang wordt jaarlijks een bedrag van €75 euro per kind gevraagd. Omgerekend is dit €0,47 euro per kind per dag. Van dit geld worden de overblijfkrachten betaald en wordt er nieuw buitenspeelmateriaal aangeschaft.


Hieronder de brief zoals die op 9 oktober 2018 naar alle ouders is verstuurd.

Elk jaar worden er voor de kinderen diverse activiteiten georganiseerd. De ouderraad speelt daar een zeer belangrijke rol in. Ook dit schooljaar vragen wij weer een bijdrage voor deze activiteiten.

Graag verzoeken wij u om voor uw kind(eren) de bijdrage te voldoen voor het komend schooljaar.

Bedragen:
1 kind € 22,00
2 kinderen € 20,00 (per kind)
3 kinderen of meer € 18,00 (per kind)
Voorbeelden: u heeft 1 kind, u betaalt € 22,00
u heeft 2 kinderen, u betaalt € 40,00 (2 x € 20,00)
u heeft 3 kinderen, u betaalt € 54,00 (3 x € 18,00) enz.

Graag dit bedrag vóór 15 november 2018 overmaken op rekeningnummer: NL96ABNA0556241258 t.n.v. Ouderraad OBS Lea Dasberg te Zutphen, onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

Wat doen we eigenlijk met uw ouderbijdrage? Van uw ouderbijdrage wordt o.a. gefinancierd: Sinterklaasfeest (o.a. cadeaus) Kerstfeest (o.a. versieringen en decoraties)
Paasfeest 
Kinderboekenweek
Sportactiviteiten (schoolzwemmen groep 7/8, schoolvoetbal, schoolkorfbal, enz.) Koningsspelen
Activiteiten bij ‘eerste schooldag’, ‘laatste schooldag’ en ‘afscheid van groep 8’
En nog veel meer…

Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden en dat zou erg jammer zijn!

Alvast onze hartelijke dank!!!
Met vriendelijke groet,
Werner Linthorst (penningmeester)
Namens de Ouderraad OBS Lea Dasberg

Nieuws uit de groepen