Schoolplan

Een keer per vier jaar stellen scholen voor primair onderwijs hun schoolplan vast.
In het schoolplan treft u een overzicht aan van onderwerpen, waarop de school zich in de betreffende planperiode wil ontwikkelen.

Vanuit het totaalbeeld worden actiejaarplannen opgesteld, zodat collega’s, ouders en bevoegd gezag zicht hebben op thema’s en termijnen. Aan het eind van ieder schooljaar wordt het beleid geëvalueerd en vorderingen vastgelegd in protocollen en afsprakenoverzichten.

De huidige schoolplanperiode bestrijkt de jaren 2015 – 2019.

Het schoolplan van de OBS Lea Dasberg is als PDF-bestand te downloaden. Klik hier om dit schoolplan te downloaden.