Pedagogisch werkplan
Openingstijden:

KDV Lea Dasberg is alle dagen van de week geopend.
KDV Lea Dasberg heeft een baby-, een peuter- en een verticale groep. Deze zijn op alle werkdagen geopend. Tevens is er een peuterspeelgroep (PSG) deze is 3 ochtenden per week geopend.

KDV Lea Dasberg biedt opvang in verschillende tijdsblokken aan.
Er kan gekozen worden uit:

07.30 – 13.00 uur - ochtend (5,5 uur)
07.30 – 18.00 uur - lange dag (11 uur)
08.30 – 15.00 uur - schoolblok (6,5 uur)
13.00 – 18.00 uur - middag (5,5 uur)

De peuterspeelgroep is geopend op:
Ma 8.30 – 12.00
Di 8.30 – 12.00
Do 8.30 – 12.00


Inhoudsopgave:

1. Visie KDV en PSG Lea Dasberg
2. Sociaal-emotionele veiligheid
3. Sociale competenties
4. Persoonlijke competenties
5. Normen en waarden
6. Accommodatie 
7. Werkwijze 
8. Dagindeling
9. Feesten en verjaardagen
10. Samenwerking basisschool en BSO 
11. Ondersteuning en achterwacht
12. KDV en omgeving 
13. Uitstapjes 
14. Vakanties, opvang ruilen en extra opvang
15. Ouders/ verzorgers
16. Groepsregels
17. Plannen voor de toekomst1. Visie KDV en PSG Lea Dasberg


Visie
Kindercentrum.nl biedt kinderopvang naast de basisschool; waar kinderen zich thuis voelen en er ruimte is om te kunnen spelen, beleven en ontdekken.

Missie
Kindercentrum.nl biedt alle vormen van kinderopvang aan in of bij en vaak in samenwerking met de basisschool. Kinderopvang, niet omdat ouders moeten werken; maar omdat het leuk is om naar toe te gaan. Dat is opvang waar wij iedere dag hard aanwerken en blij van worden.

Spelen, beleven en ontdekken. Bij Kindercentrum.nl vindt u pedagogisch medewerkers die van dit centrale thema echt werk maken! Onze medewerkers hebben oog voor het kind. Dat ziet u terug in een goede balans tussen rust en activiteit, structuur en flexibiliteit.

Locatie KDV Lea Dasberg
In het kindcentrum Lea Dasberg gaan onderwijs en opvang hand in hand. Je thuis voelen staat bij ons voorop. Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan is er ruimte om te groeien. We houden daarbij rekening met verschillen tussen kinderen. Daarnaast is er aandacht voor de talentontwikkeling van ieder kind, waarbij de vele specialismen van dit grote team optimaal worden benut.
KDV Lea Dasberg biedt een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Babygroep de Wolkjes (max 9 kinderen 0-2 jaar)
Peutergroep de Zonnetjes (max 14 kinderen 2-4 jaar)
Verticale groep de Sterren (max 12 kinderen 0-4 jaar)
Peuterspeelgroep de Maantjes (max 14 kinderen 2-4 jaar)

Op het KDV zorgen we voor een warme, vriendelijke en veilige basis voor de baby’s en peuters en bereiden wij de kinderen voor op de stap naar de basisschool. Door intensieve samenwerking tussen de peuteropvang en de school leren de peuters de route in school al kennen en is de overstap naar de ‘grote’ school straks makkelijker. Dit doen we door de 3-jarige peuters op een speelse manier kennis te laten maken met de juf/ meester van de basisschool en door samen met de peuters al diverse keren op bezoek te gaan in de kleuterklas.

KDV Lea Dasberg heeft groepsruimtes die helemaal ingericht zijn voor de opvang van de baby’s en peuters. Naast de groepsruimte hebben we ook aparte slaapruimtes.
De ruime hal geeft mogelijkheden tot spel en activiteiten. Er is een bouwkamer waar kinderen kunnen spelen met constructiemateriaal als duplo en blokken. Tevens bevindt zich tussen de peuter- en verticale groep een atelier: hierin worden creatieve activiteiten gedaan als verven, kleien en plakken.

Visie school

In een positieve sfeer en omgeving proberen we de kinderen uit te dagen en hen ruimte te bieden voor hun eigen interesses, initiatieven en (leer)activiteiten. We willen de kinderen de kans geven te groeien en hun eigen talenten te ontplooien op het gebied van kennis, vaardigheden, creativiteit en zelfstandigheid. Ook schenken wij aandacht aan de sociaal- emotionele groei van kinderen.

Kindcentrum Lea Dasberg
In het kindcentrum Lea Dasberg gaan onderwijs en opvang hand in hand. Je thuis voelen staat bij ons voorop. Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan is er ruimte om te groeien. We houden daarbij rekening met verschillen tussen kinderen. Daarnaast is er aandacht voor de talentontwikkeling van ieder kind, waarbij de vele specialismen van dit grote team optimaal worden benut.

De samenwerking is vastgelegd in het borgingsdocument: hierin beschrijven we de ononderbroken ontwikkeling van 0-12 jarigen in ons kindcentrum. Er zijn afspraken gemaakt over zelfstandigheidsbevordering, de doorgaande lijn, samenwerking en overdracht.
Onderdeel van het kindcentrum Lea Dasberg zijn de basisschool (hoofdlocatie en dependance) het kinderdagverblijf en de BSO Lea Dasberg (hoofdlocatie) en BSO “Lea Da’s leuk” (dependance).

In dit pedagogisch werkplan kunt u lezen hoe wij werken op KDV Lea Dasberg. Mocht u na het lezen van dit plan nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met een pedagogisch medewerker van de groep of de locatiemanager.2. Sociaal-emotionele veiligheid

KDV Lea Dasberg wil bij de opvang een huiselijke sfeer creëren waarbij de kinderen zich veilig voelen en zich op sociaal- emotioneel vlak verder kunnen ontplooien. Toch is binnen die huiselijke sfeer de structuur belangrijk. Dit geeft de kinderen houvast en herkenning en daarmee het gevoel van veiligheid. We willen dit realiseren door aandacht te geven aan de volgende punten:

Vast dagritme
Een van de middelen om structuur aan te bieden is door het werken met een vast dagritme. Door op gezette tijden veelal vaste activiteiten aan te bieden zijn de kinderen in staat om controle te krijgen over de tijd. Zo weten ze waar ze aan toe zijn en wanneer bijvoorbeeld het moment is dat papa/ mama ze weer op komt halen.

Vaste pedagogisch medewerkers
We werken zoveel mogelijk met dezelfde vaste pedagogisch medewerker op vaste dagen en dagdelen. Dit geeft de kinderen duidelijkheid. Het opbouwen van het contact met de pedagogisch medewerkers vinden wij van groot belang. Het kind moet de medewerkers leren kennen als volwassenen die het kan vertrouwen, die aandacht geven, liefdevol en zorgzaam zijn en interesse hebben in het kind. Door dit vaste / vertrouwde gezicht voelen de kinderen zich veilig en komen met verhalen en vragen, wat de ontwikkeling van het kind stimuleert.

Aanwezigheid van vaste leeftijdsgenoten
Ouders zijn flexibel in het aantal dagen/ dagdelen dat ze opvang willen afnemen voor hun kind. Er zit dus geen minimum of maximum aan. De meeste ouders kiezen voor vaste dagen en dagdelen. Het voordeel hiervan is dat de groep hierdoor per dag veelal gelijk blijft. De kinderen hebben dus steeds dezelfde leeftijdsgenootjes om zich heen. Dit is onder meer belangrijk voor het maken van vriendjes en het samen leren spelen.
Tevens bieden we flexibele opvang aan. We streven ernaar om deze kinderen op hun vaste stamgroep op te vangen.

Wennen op de nieuwe groep
Wanneer kinderen op de babygroep 2 jaar worden, gaan ze naar de peutergroep of eventueel de verticale groep (afhankelijk van de voorkeur van ouders en beschikbaarheid op de groep). Om de overgang naar de nieuwe groep voor het kind goed te laten verlopen wordt er in de periode voorafgaande aan de overgangsdatum alvast enkele keren gewend op de nieuwe groep.
Afhankelijk van het kind en het aantal dagdelen per week dat het kind komt, wordt er bekeken hoe vaak het kind gaat wennen (meestal is dit een paar keer en went het kind ongeveer 3 uur per keer). Het wennen wordt met de ouders besproken. Doordat de deuren tussen de groepen regelmatig open staan, is de nieuwe groep niet echt nieuw: kinderen kennen de ruimte en de medewerkers al. Het ritme en de gewoontes op de groep zijn nieuw: het kind krijgt de gelegenheid te wennen aan de kring, het zitten op lage stoeltjes en de activiteiten.

De inrichting van de groepsruimte
De groepsruimte waarin de kinderen worden opgevangen heeft een vrolijke en gezellige inrichting met een ‘huiselijke sfeer’. De ruimte is ingedeeld in hoeken zodat de kinderen zelfstandig een speelhoek kunnen kiezen, waar op dat moment hun voorkeur naar uit gaat.
Alle materialen hebben vaste plaatsen in de kasten. Zo weten de kinderen precies waar het materiaal hoort te staan. Door deze structuur kunnen kinderen makkelijk hun eigen spullen opruimen, waarmee al enigszins gewerkt wordt aan de sociale competenties van de kinderen. Bovendien zorgt een opgeruimde en geordende ruimte voor rust en een gezellige sfeer. Iets wat bij onze kinderopvang bijdraagt aan de ontspannen sfeer die wij in de groep willen creëren.

Ontwikkeling, gedrag en welbevinden
Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs en voortdurend. Hierin verschillen kinderen van elkaar. Elk kind heeft het recht om op zijn eigen wijze de wereld te beleven en te ontdekken en zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen.
Op onze locatie creëren wij een veilige, liefdevolle en vertrouwde omgeving waar ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen brengen. In deze omgeving krijgen kinderen de ruimte zichzelf te zijn en de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

De rol van de pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerker volgt dagelijks de ontwikkeling van het kind. Hij/zij vergelijkt de kinderen met leeftijdsgenootjes en veel ontwikkelingskenmerken vallen juist op in een grote groep. Hierdoor heeft de pedagogisch medewerker een signalerende en adviserende rol.
Om op de hoogte te zijn van de ontwikkeling, het gedrag en het welbevinden van het kind is een goede observatie door de pedagogisch medewerker noodzakelijk. Op dit moment maken wij nog geen gebruik van een observatie instrument. In het eerste half jaar van 2018 zullen wij gebruik gaan maken van het volgende observatie instrument: OVM. Zo verzamelt de pedagogisch medewerker informatie over de kinderen. Aan de hand van deze informatie wordt tijdens het teamoverleg, de werkwijze op de groep besproken en waar nodig aangepast en de juiste activiteiten gepland en uitgevoerd.

Mentorschap
Binnen Kindercentrum.nl werken wij met mentoren. Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de stamgroep van het kind. De mentor houdt zich bezig met de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Deze worden periodiek met de ouders/verzorgers van het kind besproken.
Tevens kunnen de ouders/verzorgers met vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind terecht bij de mentor. De mentor is voor de ouders het aanspreekpunt binnen onze locatie.
Meer informatie rondom het mentorschap is te vinden in het protocol mentorschap.

Ondersteuning van de pedagogisch medewerker
In het teamoverleg worden de kinderen besproken, zo kan informatie of zorg over de ontwikkeling, het gedrag of het welbevinden van een kind worden gedeeld met collega’s en locatiemanager.
Vervolgens kunnen de pedagogisch medewerkers met elkaar afstemmen hoe ze hier in de praktijk mee omgaan.
Ook kan het zo zijn dat de pedagogisch medewerker handvatten nodig heeft over hoe hij/ zij kan handelen in bepaalde situaties met kinderen op de groep. Collega’s of de locatiemanager kunnen hierin ondersteuning bieden.

Zorgen over de ontwikkeling, het gedrag of welbevinden van het kind
Bij zorgen van de pedagogisch medewerker over de ontwikkeling, het gedrag of het welbevinden van een kind, wordt gehandeld volgens het protocol “signaleren opvallend gedrag”.
Hierin worden de volgende stappen beschreven:
• Stap 1: Signaleren
• Stap 2: Overleg met collega’s en locatiemanager
• Stap 3: Overleg met ouders
• Stap 4: Observeren
• Stap 5: Vervolggesprek met ouders
• Stap 6: Vervolg n.a.v. 2e overleg met ouders
• Stap 7: Evaluatie
• Stap 8: Afsluiting

In eerste instantie worden zorgen altijd gedeeld met de ouder en samen met de ouder worden afspraken gemaakt over een goede aanpak. Als de ouder toestemt vindt er overleg plaats met de intern begeleider van de basisschool, een orthopedagoog of met de Jeugdgezondheidszorg of een andere organisatie die ondersteuning of hulp kan bieden.

Gedrag- en pestprotocol
Wanneer kinderen pesten en/of ander ongewenst gedrag vertonen, werken wij volgens het gedrag- en pestprotocol.
Als onze opvang in een basisschool zit waar al wordt gewerkt met een pestprotocol zullen wij, waar mogelijk, aansluiten bij het pestprotocol van school.

Vermoeden van kindermishandeling of (huiselijk) geweld
Alle werknemers in de kinderopvang zijn verplicht om bij een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling of seksueel geweld (ook door een collega, een ander kind of zelfs de leidinggevende) dit te melden. Wij maken hiervoor gebruik van de volgende protocollen:

• Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
• Meldcode Mogelijk geweld of zedendelict door een collega
• Meldcode Signalen van seksueel overschrijdend gedrag tussen kinderen


Ieder kind op deze wereld heeft recht op een veilige leefomgeving, geborgenheid en hulp; kortom een mooie toekomst! Laten we met zijn allen alert zijn en streven naar dit ideaal.3. Sociale competenties


Bij KDV Lea Dasberg worden de kinderen opgevangen door deskundige pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerker schept een warme en liefdevolle omgeving, waarbinnen het kind zich geborgen voelt.

We vinden het belangrijk om een goede band op te bouwen met de kinderen, maar ook dat de kinderen onderling contact leggen met elkaar en respect hebben voor elkaar. Veel praten tegen de kinderen en zoveel mogelijk uitleg geven in wat je doet, stelt ze op hun gemak en zorgt ervoor dat de taalontwikkeling gestimuleerd wordt.

De pedagogisch medewerkers zijn bewust bezig om het sociaal gedrag van kinderen te stimuleren. De eenvoudigste manier waarop dit aan de orde komt is tijdens het doen van gezamenlijke activiteiten. Deze activiteiten zijn divers. Zo is een gezamenlijke activiteit het samen eten en drinken, maar ook het doen van een spelletje. Zaken die hierbij aan de orde komen zijn onder andere het niet met volle mond praten, het op je beurt wachten en elkaar helpen.

Een vast onderdeel van de dag is de kring. In de kring doen we gezamenlijke activiteiten zoals groepsspelletjes en wordt er voorgelezen. Tijdens de kring besteden we ook aandacht aan het thema van die periode en bespreken we wat de kinderen na de kring gaan doen.

Wij willen in de groep een gezellige sfeer creëren, dit doen we door aandacht te besteden aan de volgende punten:

• zorg voor elkaar ; wij vinden het belangrijk dat de kinderen elkaar helpen
• denk aan elkaar ; wij leren de kinderen rekening te houden met elkaar
• accepteer elkaar ; ieder kind is anders, op de kinderopvang geven we de kinderen handvatten hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Rol van de pedagogisch medewerker
Als we vrij spelen of buiten spelen speelt een pedagogisch medewerker de ene keer met de kinderen mee, de andere keer houdt hij/ zij toezicht en observeert het gedrag van de kinderen. Op deze manier kan de pedagogisch medewerker wanneer nodig het spel sturen of het initiatief bij de kinderen laten.

Pedagogisch medewerkers zijn zich daarnaast bewust van hun voorbeeldrol. Kinderen zijn gevoelig voor de dingen die ze zien. Als pedagogisch medewerker houden we ons aan simpele beleefdheidsuitingen (bijvoorbeeld niet met volle mond praten) en aardig zijn tegen je collega’s. Kinderen nemen gedrag snel over. Door het juiste voorbeeld te geven hopen we de sociale ontwikkeling onbewust te stimuleren.4. Persoonlijke competenties


Werken met thema’s
Elk thema staat bij ons 4 weken centraal. Tijdens de themaweken doen we bij het thema passende activiteiten met de kinderen, lezen we samen in de themaboeken en zingen wij liedjes rondom het thema.

Ontwikkelingsgebieden
- taal; we stimuleren kinderen om te praten en hun woordenschat te vergroten
- voorbereidend rekenen; kinderen maken op speelse wijze kennis met vormen, ruimtelijk inzicht en tellen
- muziek; samen muziek maken en zingen geeft veel plezier, maar hierdoor leren de kinderen ook melodie
herkennen en ritme
- motoriek; we besteden zowel aandacht aan de fijne motoriek als de grote bewegingen met het hele lichaam
- emotionele ontwikkeling; tijdens de activiteiten leren we de kinderen rekening te houden met elkaar en samen te
spelen
- wereldoriëntatie; hierbij gaat het om de peuter en de wereld om hen heen

Spel en spelen
Spel is voor een kind de manier bij uitstek om te ontdekken, te ervaren en te onderzoeken. Daarom neemt bij ons het spel een belangrijke plaats in. Al spelend ontwikkelt het kind zich en maakt contact met zijn omgeving.

Het is belangrijk dat de peuter zijn eigen spel kan ontwikkelen. Wij begeleiden hierbij door hem/ haar aan te moedigen en te prikkelen. Wanneer het kind zelf speelt, neemt de pedagogisch medewerker afstand.

Tijdens vrije spelmomenten spelen kinderen situaties na uit de dagelijkse praktijk. Hierdoor leren ze omgaan met elkaar, problemen oplossen en oplossingen verzinnen.5. Normen en waarden


Op de kinderopvang komen kinderen in aanraking met andere culturen, andere gewoontes en gebruiken. Zij zien ander gedrag en moeten leren wat goed is en wat niet mag. De groep biedt de mogelijkheid dat de kinderen van elkaar leren.

De pedagogisch medewerker geeft het “goede voorbeeld”. Zij doet zoveel mogelijk met de kinderen mee. Bijvoorbeeld: Wanneer een pedagogisch medewerker iets aan een kind wil vertellen loopt hij/ zij naar het kind toe. Op deze manier wordt de rust op de groep gehandhaafd en leren de kinderen dat ze niet naar elkaar moeten schreeuwen.

Als er conflicten voorkomen proberen we die samen met de kinderen op te lossen. Dit doen we door met de kinderen te praten over wat er is gebeurd, eventueel een regelkaart erbij te pakken en elkaar een hand te laten geven om het weer goed te maken.

Regels en afspraken die wij heel belangrijk vinden en aan de kinderen mee willen geven:

Samen delen, samen spelen
Voorbeeld: We stimuleren het samenspel tussen de kinderen, door bijvoorbeeld mee te spelen in de poppenhoek. Kinderen overleggen met elkaar, komen tot een rollenspel en leren rekening te houden met een ander.

Even praten na een ruzie is fijn, dan kunnen we weer vrienden zijn
Voorbeeld: Als twee kinderen een keer ruzie hebben, dan gaan ze samen met de pedagogisch medewerker praten over een oplossing. Voordat ze verder spelen maken de kinderen het weer goed, door elkaar een hand te geven.

Iedereen doet mee, we zeggen geen nee
Voorbeeld: Als een kind vraagt mee te spelen, dan mag dit. We sluiten geen kinderen buiten. Samen spelen is gezelliger en dat willen we kinderen leren.

Eerst vragen of je iets mag lenen, dan pas meenemen
Voorbeeld: Als een kind een spelletje van huis meeneemt en een ander kind wil hier ook graag eens mee spelen, dan leren we het kind dit eerst netjes te vragen.

Als ik met een spelletje stop, ruim ik alles netjes op
Voorbeeld: We willen kinderen leren zorg te dragen voor een nette en veilige omgeving, daarom leren we de kinderen iets op te ruimen voordat ze aan iets nieuws beginnen.

Als iemand zegt STOP, dan houd je op
Voorbeeld: twee kinderen spelen samen; een kind bouwt een toren, de andere duwt de toren steeds om. De eerste paar keer wordt er door beide kinderen om gelachen. Later wil een van de kinderen die toren graag zo hoog mogelijk maken en vraagt het andere kind te stoppen met omgooien. Kinderen leren op deze manier grenzen aangeven en rekening te houden met wensen van een ander.

De regels voor de kinderopvang hebben we inzichtelijk gemaakt door middel van regelkaarten met rijmpjes en herkenbare plaatjes (zie daarvoor hoofdstuk 16 groepsregels).6. Accommodatie

KDV Lea Dasberg is gevestigd in basisschool Lea Dasberg en ligt op een mooie plek in de wijk Leesten. Er zijn diverse groepsruimtes met aangrenzend een eigen buitenruimte. Tevens maken we gebruik van de speelzaal van de school voor spel- en beweegactiviteiten.

Groepsruimte
Onze groepsruimtes zijn ingedeeld in verschillende speelhoeken. Zo hebben we onder andere een bouwhoek, huishoek en een leeshoek. De babygroep en de verticale groep hebben een hoge ruime box. Een bank op de groep geeft mogelijkheden tot voorlezen maar ook voor het voeden van de jongsten.
De ruimtes bieden voldoende uitdaging voor de verschillende leeftijden en ontwikkelingsgebieden. Tussen de peutergroep en de verticale groep bevindt zich het atelier: hierin kunnen de peuters naar hartenlust creatieve activiteiten doen. In de hal is een bouwkamer voor constructiespel.


Keuken
In de groepsruimte hebben wij een eigen keukenblok. Op deze manier hebben we alle spellen voor het eten en drinken altijd bij de hand. De kastjes zijn afgesloten en beveiligd met kinderslotjes, waardoor kinderen niet zomaar bij de inhoud van de keukenkastjes kunnen. In de keuken hebben we warm en koud water en een eigen koelkast.

Toiletten
Naast de groepsruimte bevinden zich de lage toiletjes voor de groepen. Deze zijn zichtbaar via een raam in de muur tussen beide ruimtes.
Daarnaast is er in de groepsruimte een verschoontafel. De kinderen kunnen hier zelfstandig, maar altijd onder begeleiding op en af klimmen, middels een op te bergen, verrijdbare trap.

Buitenspeelruimte
Wij hebben aan onze groepsruimte een eigen afgeschermd buitenspeelterrein. Door de ramen en de deuren met glas is de buitenruimte goed zichtbaar van binnen. De buitenruimte is via een directe deur naar buiten te bereiken. Op deze manier is het makkelijk om van binnen naar buiten te gaan en andersom. De eigen buitenspeelruimte geeft ons de mogelijkheid om op alle tijden van de dag buiten te spelen.
Incidenteel spelen wij ook met de kinderen op het grote schoolplein. Dit is opgenomen in het uitstapjesprotocol.


Slaapkamer
Naast de groepsruimte beschikken alle groepen over aparte slaapkamers. In de slaapkamer staan dubbelslapers. Wanneer er kinderen slapen, kijken de pedagogisch medewerkers iedere 15 minuten bij de kinderen. Daarnaast maken wij gebruik van een babyfoon. De slaapkamerdeuren hebben glas, zodat er gecheckt kan worden.

                                                              


7. Werkwijze

Groepsgrootte
KDV Lea Dasberg is op maandag t/m vrijdag geopend van 07.30 tot 18.00 uur.
We hebben 3 stamgroepen (1 baby-, 1 peuter- en 1 verticale groep) en een peuterspeelgroep. We werken zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerkers, eventueel aangevuld met stagiaires en vrijwilligers. Er staan altijd vaste pedagogisch medewerkers op de groep. Afhankelijk van het kindaantal en de leeftijd van kinderen, worden er een of twee pedagogisch medewerkers ingezet. Voor het berekenen van de beroepskracht-kind-ratio (BKR) maken we gebruik van de rekentool van de rijksoverheid. Meer informatie over de regels rondom het aantal pedagogisch medewerkers, de leeftijd van de kinderen en de stamgroepen is te vinden op onze website.
(zie: Kindercentrum.nl – organisatie – wet kinderopvang – bijlage beleidsregels kwaliteit).

Werkwijze stamgroepen
Bij onze locatie werken we met de volgende stamgroepen:
stamgroep leeftijdsgroep Maximaal aantal kinderen

 De Wolkjes  0 - 2 jaar  max. 9
 De Zonnetjes  2 - 4 jaar  max. 14
 De Sterren  0 - 4 jaar  max. 12

Stamgroepen dagopvang
Bij de dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een stamgroep is een vaste groep kinderen welke in een passend ingerichte vaste groepsruimte worden opgevangen. Stamgroepen vormen een goede basis voor de ontwikkeling van een kind.
Het werken met stamgroepen en het plaatsen van kinderen in een vaste stamgroep is dan ook het uitgangspunt.
Voor het aantal pedagogisch medewerkers welke ingezet moeten worden en de groepsgrootte in de dagopvang houden wij ons aan de volgende bij Wet bepaalde regels:

1. Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen.Indien kinderen bij (spel)activiteiten de stamgroep verlaten, is dit niet van toepassing.

2. Kindercentrum.nl informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke pedagogisch                medewerkers op welke dag bij welke groep horen.

3. Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per dag ten    minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één jaar.

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder.

4. Een kind maakt gedurende de week gebruik van maximaal twee verschillende stamgroepruimtes. Hiervan mag worden afgeweken bij speciale activiteiten welke staan beschreven in het pedagogisch werkplan.

5. Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. In deze periode mag er dus worden afgeweken van punt twee, drie en vier.

6. In het geval van flexibele opvang zijn punt twee, drie, vier en vijf niet van toepassing.

7. De verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerkers en het aantal feitelijk aanwezige kinderen wordt bepaald met behulp van de rekentool van de rijksoverheid: http://1ratio.nl.

Wanneer worden stamgroepen samengevoegd?
Bij een lagere bezetting op groepen kan ervoor gekozen worden om groepjes kinderen buiten hun stamgroep samen te voegen. In deze samengevoegde groep is er meer keus voor kinderen om samen te spelen en ontstaat meer gelegenheid om specifieke activiteiten aan te bieden, bijvoorbeeld aan kinderen van dezelfde leeftijd met dezelfde interesse.

De wet verplicht ons om schriftelijke toestemming van ouders te vragen voor het plaatsen van een kind in een tweede stamgroep. Deze situatie kan dus ook optreden ten gevolge van het samenvoegen van groepen. Ook in dit geval tekent de ouder het formulier meerdere stamgroepen.

Naast de stamgroepen werken wij met een opendeur beleid. Dit houdt in dat de kinderen op bepaalde momenten van de dag samen kunnen spelen op de andere groepen of mee kunnen doen aan bepaalde (spel)activiteiten buiten hun eigen stamgroep.
Tijdens deze (spel)activiteiten wordt het maximaal aantal kinderen van de stamgroep worden losgelaten. Hierbij kunnen de pm’ers anders over de stamgroepen worden verdeeld. Uiteraard blijft het totaal aantal vereiste beroepskrachten op de locatie onveranderd.

Op onze locatie gaan kinderen bij de volgende activiteiten buiten hun eigen stamgroep:
- buitenspel
- activiteiten
- vrij spel op de gang

Inzet pedagogisch medewerkers
Kindercentrum.nl vindt het belangrijk om mee te werken aan het opleiden van gekwalificeerde medewerkers en stagiaires zijn dan ook van harte welkom. Onze organisatie is aangesloten bij het SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), voorheen Calibris. Voor al haar locaties waar stagiaires geplaatst zijn, beschikt Kindercentrum.nl over een Erkenning Leerbedrijf van SBB.

Alle stagiaires beschikken over een VOG, evenals een stagecontract/praktijkovereenkomst en worden door de pedagogisch medewerkers begeleid en ondersteund. Eén pedagogisch medewerker, die hiervoor in de meeste gevallen een training heeft gevolgd, wordt aangewezen als werkbegeleider. Hij/zij voert gesprekken met de stagiaire om de voortgang van de stage te bespreken.
Uitgangspunt voor de begeleiding is dat de werkbegeleider minimaal over hetzelfde opleidingsniveau beschikt als de stagiair(e) en dat hij of zij minimaal 2 jaar werkervaring heeft. De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor de stagiaires en laat zich, via teamoverleg en gesprekken met de werkbegeleider, op de hoogte houden van de vorderingen van de student(en). Indien de situatie daar aanleiding toe geeft of wanneer de werkbegeleider of de stagiaire dit wenst, is de locatiemanager ook aanwezig bij de gesprekken met de stagiaire en/of de studieloopbaanbegeleider vanuit de opleiding.

Stagiaires worden nooit ingezet als volwaardige krachten, maar vormen een extra paar handen en ogen op de groepen. Zij zijn dus altijd boventallig aanwezig.
Het uitgangspunt voor het inzetten van stagiaires is dat zij, afhankelijk van hun ontwikkeling en kennis, de mogelijkheid krijgen om zich alle voorkomende werkzaamheden op de groep eigen te maken. Zij worden opgeleid tot pedagogisch medewerker, dus het doel is dat zij aan het eind van de opleiding alle taken kunnen verrichten die een pm’er ook verricht. Het tempo waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de individuele stagiaire en het jaar van de opleiding waarin een stagiaire is.

Stagiaires worden op vaste groepen ingedeeld en maken hun stage in principe op dezelfde groep af. Het is echter mogelijk dat, wanneer een stagiaire bijvoorbeeld niet functioneert bij een bepaalde doelgroep of wanneer blijkt dat hij of zij meer uitdaging nodig is, ervoor gekozen wordt om de stagiaire gedurende de stage over te plaatsen naar een andere groep.

In de meeste gevallen worden stagiaires van de opleidingen Pedagogisch Werk (PW) niveau 3 en 4 ingezet op de locaties. De stagiaires van deze opleidingen gaan gedurende de opleiding enkele dagen per week naar school, afgewisseld met enkele dagen praktijk (stage). Naarmate de opleiding vordert neemt het aantal stage-uren toe.
Daarnaast worden ook stageplaatsen aangeboden voor studenten van de MBO en HBO Pedagogiek en opleiding Sport & Bewegen. In de meeste gevallen worden zij ingezet op BSO-locaties.

Zogenaamde ‘snuffelstages’ worden alleen toegestaan op BSO-locaties. Op de kinderdagverblijven niet, vanwege de beperkte tijdsduur en het feit dat kinderen dan te maken krijgen met teveel wisselende gezichten.
Voor studenten op niveau 2 (Helpende Welzijn) worden geen stageplaatsen beschikbaar gesteld. De organisatie heeft geen vacatures voor afgestudeerden op dit niveau en geen medewerkers in dienst om studenten op dit niveau te begeleiden.

Wél zet Kindercentrum.nl in voorkomende gevallen vrijwilligers in, maar dan met name voor het vervoer van kinderen naar en vanaf de basisscholen. Alle vrijwilligers beschikken over een VOG en een vrijwilligerscontract waarin afspraken zijn vastgelegd. De begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers vindt plaats door de locatiemanagers.

Uitzonderingen in de dagopvang
Voor de flexibiliteit in de organisatie is het mogelijk om in de dagopvang, waar per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt aangeboden, ten hoogste 3 uur per dag (niet aaneengesloten) minder pedagogisch medewerkers in te zetten dan volgens de PKR is vereist, maar nooit minder dan de helft van het benodigde aantal medewerkers. Is er in zo’n situatie slechts 1 medewerker nodig, dan is er ter ondersteuning ten minste 1 andere volwassene als achterwacht in het kindercentrum aanwezig.
Deze uitzondering op de PKR gaat pas tellen vanaf het moment dat het eerste kind binnen is waarvoor een tweede pedagogisch medewerker ingezet moet worden.

Het totaal aantal uren dat afgeweken mag worden mag op deze dagen de 3 uur niet overschrijden.


Wolkjes
DAG AFWIJKENDE PKR OCHTEND AFWIJKENDE PKR (TUSSEN DE) MIDDAG AFWIJKENDE PKR EIND VAN DE DAG

maandag   07.30 - 08.00 uur  13.30 - 14.00 uur  geen
 dinsdag  07.30 - 08.00 uur  13.30 - 14.00 uur  geen
 woensdag  geen  geen  geen
 donderdag  07.30 - 08.00 uur  13.30 - 14.00 uur  geen
 vrijdag  geen  geen  geen

Op woensdag en vrijdag worden de groepen samengevoegd en wordt er niet afgeweken.

Sterren
DAG AFWIJKENDE PKR OCHTEND AFWIJKENDE PKR (TUSSEN DE) MIDDAG AFWIJKENDE PKR EIND VAN DE DAG

 maandag  08.15 - 09.00 uur  13.30 - 14.30 uur  geen
 dinsdag  08.15 - 09.00 uur  13.30 - 14.30 uur  16.30 - 17.15 uur
 woensdag  geen  geen  geen
 donderdag  07.45 - 08.30 uur 13.30 - 14.30 uur  16.30 - 17.15 uur 
 vrijdag  geen geen  geen 

Op woensdag en vrijdag worden de groepen samengevoegd en wordt er niet afgeweken.

Zonnetjes
DAG AFWIJKENDE PKR OCHTEND AFWIJKENDE PKR (TUSSEN DE) MIDDAG AFWIJKENDE PKR EIND VAN DE DAG

maandag  07.30 - 08.00 uur  13.30 - 14.00 uur  geen 
 dinsdag 07.30 - 08.00 uur  13.30 - 14.00 uur geen 
 woensdag  geen geen  geen 
 donderdag 07.30 - 08.00 uur  13.30 - 14.00 uur  geen 
 vrijdag geen  geen  geen 

Op woensdag en vrijdag worden de groepen samengevoegd en wordt er niet afgeweken.

Maantjes
Op deze peuterspeelgroep wordt niet afgeweken van de PKR regeling.

Dagprogramma
Bij KDV Lea Dasberg wordt er een vaste dagindeling gehanteerd. Zo weten de kinderen wat er gaat gebeuren. Dit geeft houvast. Het dagschema is in het volgende hoofdstuk opgenomen.

Activiteiten
Elke dag doen we verschillende activiteiten met de kinderen zoals:
- werkjes maken (bij een thema) zoals kleuren, verven, prikken, scheuren van papier
- dansen op muziek
- spelletjes spelen, puzzel maken
- boekje lezen
- buiten spelen zoals fietsen, bellenblazen, stoepkrijten

Naast het spelen met spelmateriaal wordt er ook elk dagdeel een activiteit gepland met papier, verf, plaksel, klei, potloden, enz. De bedoeling van deze materialen is dat een kind de verschillende (basis)technieken van het creatief bezig zijn leert en de verschillende materialen leert kennen. Hierbij stimuleren wij hen ook om een stapje meer te doen.
Zo kan het leren knippen starten als een ‘vrije’ activiteit, gaan ze daarna iets ‘uitknippen’ wat ze bij een plakwerkje kunnen gebruiken om tenslotte over een lijn te leren knippen. Bovendien wordt met deze activiteiten ook de creativiteit en fantasie van de kinderen gestimuleerd.

Eten en drinken met de kinderen
Op onze locatie vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond kunnen groeien en ontwikkelen. Daarbij hoort een gezond en evenwichtig voedingspatroon, maar ook bewegen is heel belangrijk. Bij het eten en drinken op onze locatie volgen we het protocol Voeding en Bewegen van Kindercentrum.nl. U kunt dit protocol vinden op de website.

Gedurende de dag wordt er op vier verschillende momenten gegeten en gedronken. Hierbij wordt het voedingsprotocol van Kindercentrum.nl gevolgd. Voor de baby’s wordt het dagritme aangehouden wat thuis wordt gehanteerd. Eten, spelen en slapen wordt afgestemd op de individuele behoefte van de baby.

09.30 uur – fruit eten en drinken
Alle kinderen krijgen eerst een stukje fruit van de schaal. Als dit op is, mogen ze nog een stukje pakken. Als alle kinderen genoeg hebben, gaan we drinken.

11.30 uur – lunchen
Voordat wij aan tafel gaan, worden er eerst handen gewassen, daarna mogen de kinderen aan tafel gaan zitten.

Voor de broodmaaltijd gelden de volgende afspraken:
-alle kinderen krijgen eerst een bruine boterham met hartig beleg (smeerworst, smeerkaas, kipfilet of een plakje kaas)
-we beginnen pas als iedereen een boterham heeft
-er wordt met een vorkje gegeten
-kinderen kunnen kiezen uit melk of water bij het eten
-na de eerste boterham mogen de kinderen nog een boterham, rijstwafel of een cracker met zoet beleg (vruchtenhagel of jam)
-de kinderen eten maximaal drie producten
-de kinderen mogen niet van tafel voordat iedereen klaar is
-als de kinderen zijn uitgegeten, worden de gezichten en handen schoongemaakt met speciale vochtige doekjes.

15.00 uur – drinken met een tussendoortje
Om 15.00 uur krijgen de kinderen een beker drinken met een tussendoortje. Dit tussendoortje kan bestaan uit een biscuitje, soepstengel of rauwkost (bijvoorbeeld een stuk komkommer).

16.30 uur – drinken met een cracker
Voor de kinderen die tot laat blijven hebben we om 16.30 uur nog een extra eet- en drinkmoment. Kinderen krijgen dan drinken met een cracker met smeerworst/ smeerkaas.

Bij KDV Lea Dasberg wordt niet gesnoept, behalve als er een keer feest is.

Toilet en verschonen
Bij de peuters zijn er kinderen die nog een luier dragen, kinderen die al zindelijk zijn en kinderen die bezig zijn met zindelijkheidstraining. Na overleg met de ouders, sluiten wij zoveel mogelijk aan bij wat er thuis gebeurt.

Als we een luier gaan verschonen, klimt een kind zelf via het trapje op de verschoontafel. Dit is voor het kind een stukje zelfstandigheid en voor de pedagogisch medewerker geen belasting voor de rug. De kinderen liggen op een aankleedkussen. Tijdens het verschonen hebben we aandacht voor het kind. Vaak vertellen ze dan leuke verhalen, waardoor het noodzakelijke luiers verschonen toch aangenaam is voor de kinderen.
Als kinderen ontlasting hebben, gebruiken we plastic handschoenen. De vieze luiers gaan in een plastic zak en worden daarna gelijk opgeruimd. Door het verschonen is er lichaamscontact met het kind. Wij gaan hier discreet mee om.

Voor kinderen die zindelijk zijn, zijn er lage (peuter)toiletten. De kinderen geven zelf aan wanneer ze naar het toilet moeten. Daarnaast zijn er vaste momenten, zoals na het eten en drinken. Wij stimuleren de zindelijkheid van de kinderen door te werken met beloningsstickers voor elke keer dat een kind op tijd naar de wc is gegaan.

Slapen
De kinderen die de hele dag worden opgevangen krijgen de mogelijkheid om te slapen of te rusten bij KDV Lea Dasberg. In het programma is van 13.00 – 14.30 uur een rustmoment opgenomen. Wij beschikken hiervoor over onze eigen slaapkamer, of kinderen rusten op een matrasje in de groep. Tijdens het rusten kan er een boekje gekeken worden of wordt er een rustig muziekje gedraaid.

Buitenspelen
Wanneer het weer het toelaat gaan we meerdere keren op een dag naar buiten. Wij hebben ons eigen buitenplein, waardoor we ten alle tijden naar buiten kunnen gaan. Het grote schoolplein wordt incidenteel gebruikt en wordt beschouwd als een uitstapje. Dit is ook opgenomen in het uitstapjesprotocol.
Bij het naar buiten gaan wordt de kinderen geleerd om zelf de jas aan en uit te doen. Zo nodig helpt de pedagogisch medewerker.8. Dagindeling


Kindercentrum.nl biedt bij KDV ouders de keuze uit vijf verschillende tijdsblokken:

07.30 – 13.00 uur - ochtend (5,5 uur)
07.30 – 18.00 uur - lange dag (11 uur)
08.30 – 15.00 uur - schoolblok (6,5 uur)
13.00 – 18.00 uur - middag (5,5 uur)
08.30 – 12.00 uur - peuterspeelgroep

Tevens is het mogelijk een blok te verlengen binnen de haal- en brengtijden.

Hieronder staat per blok een overzicht van de dagindeling.

Dagprogramma 07.30 – 13.00 uur
07.30 – 09.00 uur Kinderen worden gebracht
Vrij spelen
09.00 – 09.30 uur Vrij spelen en daarna opruimen
09.30 – 10.00 uur Fruit eten en drinken
10.00 – 10.45 uur Activiteit passend bij het thema
10.45 – 11.15 uur Vrij spelen en/ of buiten spelen
11.15 – 11.30 uur Opruimen en handen wassen
11.30 – 12.30 uur Broodmaaltijd
12.00 uur De kinderen van de Maantjes (peuterspeelgroep) worden opgehaald: zij eten thuis.
12.30 – 13.00 uur Vrij spelen/ ophaalmoment

Dagprogramma 13.00 – 18.00 uur
13.00 – 14.30 uur Rusten of rustige activiteiten
14.30 – 15.00 uur Drinken met koek/ fruit
15.00 – 16.00 uur Vrij spelen en/ of buitenspelen
16.00 – 16.30 uur Plassen en handen wassen
Drinken met cracker (hartig)
16.30 – 18.00 uur Vrij spelen/ ophaalmoment9. Feesten en verjaardagen


Bij de kinderopvang besteden we aandacht aan de verschillende feesten die er zijn in een jaar. We passen het thema van het moment aan op het feest dat gaat plaatsvinden. Rondom een thema hebben we allerlei leuke groepsactiviteiten, verhalen en spellen. Daarnaast zorgen we voor thematische aankleding, knutselwerkjes en muziek.
Verschillende thema’s zijn:

• Sinterklaas
• Kerst
• Pasen
• Koningsdag
• Seizoenen (winter, lente, zomer, herfst)

Als er iemand jarig is vieren wij feest. De jarige krijgt een mooie muts op en boven de tafels hangen slingers. In de kring mag de jarige op de verjaardag stoel zitten en zingen we hem/ haar toe met verjaardagsliedjes.

Kinderen die jarig zijn mogen trakteren. Wij stellen het op prijs als de kinderen op iets gezonds trakteren. Voorbeelden zijn rozijntjes, mandarijntjes of een klein speelgoedje, afgestemd op de leeftijdsgroep.10. Samenwerking basisschool en BSO


Samenwerking basisschool

Visie school
In een positieve sfeer en omgeving proberen we de kinderen uit te dagen en hen ruimte te bieden voor hun eigen interesses, initiatieven en (leer)activiteiten. We willen de kinderen de kans geven te groeien en hun eigen talenten te ontplooien op het gebied van kennis, vaardigheden, creativiteit en zelfstandigheid. Ook schenken wij aandacht aan de sociaal-emotionele groei van kinderen.

Kindcentrum Lea Dasberg
In het kindcentrum Lea Dasberg gaan onderwijs en opvang hand in hand. Je thuis voelen staat bij ons voorop. Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan is er ruimte om te groeien. We houden daarbij rekening met verschillen tussen kinderen. Daarnaast is er aandacht voor de talentontwikkeling van ieder kind, waarbij de vele specialismen van dit grote team optimaal worden benut.

De samenwerking is vastgelegd in het borgingsdocument: hierin beschrijven we de ononderbroken ontwikkeling van 0 – 12 jarigen in ons kindcentrum. Er zijn afspraken gemaakt over zelfstandigheidsbevordering, de doorgaande lijn, samenwerking en overdracht.
Onderdeel van het kindcentrum Lea Dasberg zijn de basisschool (hoofdlocatie en dependance) het kinderdagverblijf en de BSO locaties Lea Dasberg (hoofdlocatie) en Lea da’s leuk (dependance).

Overdracht naar basisschool en/of BSO
Als uw kind 4 jaar wordt breekt een nieuwe fase aan: het gaat naar de basisschool! Een spannende en leuke tijd voor u en uw kind! Om de overgang van de kinderopvang naar de basisschool voor uw kind zo soepel mogelijk te laten verlopen, werken we binnen onze locatie op een aantal manieren samen met de basisschool.

Daarnaast werken we met het overdrachtsformulier naar de basisschool en, waar van toepassing, de BSO van uw kind.
Het overdrachtsformulier wordt met u besproken tijdens het eindgesprek als uw kind 4 jaar wordt.

Welke informatie wordt overgedragen?
De pedagogisch medewerkers kennen uw kind. In de overdracht geeft de mentor informatie mee over de ontwikkeling van uw kind, onder andere op het gebied van taal, spel en motoriek en hoe uw kind met andere kinderen omgaat. Met de informatie zorgt de leerkracht in groep 1 van de basisschool dat uw kind de juiste aandacht krijgt en dat het onderwijs aansluit bij wat uw kind nodig heeft.

Hoe wordt de informatie overgedragen?
We maken hierbij onderscheid tussen een “koude” overdracht (d.m.v. doorsturen van formulieren naar de basisschool en/of BSO) bij kinderen waar we geen of weinig zorgen om hebben en een “warme” overdracht (d.m.v. mondelinge gesprekken met ouders en de basisschool en/of BSO) bij kinderen met een VVE-plaatsing of kinderen waarbij we zorgen hebben over de ontwikkeling en / of gedrag, en die baat kunnen hebben bij extra begeleiding. Wij verstrekken deze informatie alleen aan de basisschool en/of BSO als u hier schriftelijk toestemming voor geeft tijdens het eindgesprek 4 jaar.

Overlapping tussen KDV en BSO
De kinderen van het KDV en de BSO worden apart opgevangen. Alleen tijdens de volgende momenten kan er bewust gekozen worden voor een gecombineerde groep:

-Een kind van de BSO heeft een jonger broertje/ zusje bij het KDV. Aan het einde van de dag zijn er in beide
groepen nog maar weinig kinderen over. Het kind van de BSO wil graag samen met het broertje/ zusje een activiteit doen. De pedagogisch medewerkers van beide groepen vinden dit goed. Het kind van de BSO gaat even spelen op de andere groep.

-De VSO is van 07.30 – 08.30 uur. Op het moment dat er slechts enkele BSO kinderen zijn bij de VSO en er ook nog maar weinig peuters bij het KDV, kunnen we ervoor kiezen deze groepen samen te voegen. Zo is er meer mogelijkheid tot samenspel. In deze samengestelde groep zullen we vooral de rust voor de jongste kinderen in de gaten houden.

-De peuters van KDV hebben een ‘bijzondere’ activiteit waarbij de oudste (bovenbouw)kinderen van de BSO mogen helpen. De pedagogisch medewerker blijft erbij. De oudste kinderen vinden het vaak geweldig om de ‘juf/ meester’ te zijn, terwijl de peuters genieten van de 1 op 1 aandacht.

-Op enkele dagen in het jaar zijn de kinderen van Basisschool Lea Dasberg de gehele dag vrij. Op deze dagen kan het zijn dat er voor de BSO een of twee aanmeldingen zijn voor de dagopvang. Deze kinderen worden in overleg met de ouders bij de KDV-groep samengevoegd. Bij meerdere aanmeldingen voor de BSO wordt een aparte groep gevormd.

Tijdens een samengestelde groep hanteren we een andere leidster-kind-ratio. Deze berekenen we met de rekentool van de Rijksoverheid.11. Ondersteuning en achterwacht


Ondersteuning
KDV Lea Dasberg valt onder de verantwoordelijkheid van Kindercentrum.nl. Kindercentrum.nl zorgt voor voldoende en gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, de financiële administratie, de organisatorische aspecten en ondersteuning op de locaties.

Per locatie is er een locatiemanager die aanspreekpunt is voor het personeel op de locatie.

Pedagogisch medewerkers kunnen hulp vragen aan Kindercentrum.nl bij signalering of zorg over leerlingen. Dit staat beschreven in het stappenplan interne hulpverlening, hierin staat onder andere:

-de pedagogisch medewerker vermoedt dat de ontwikkeling van het kind anders verloopt.
-de pedagogisch medewerker neemt contact op met de locatiemanager
-de pedagogisch medewerker neemt contact op met de ouders/ verzorgers
-bij twijfel kan de pedagogisch medewerker interne hulpvoorziening inschakelen12. KDV en omgeving


De basisschool waarbij wij zijn gevestigd:
Basisschool Lea Dasberg
Markolle 1 – 5
Zutphen

Voorzieningen in de omgeving van het KDV
Lea Dasberg staat in de wijk Leesten. In de wijk zijn veel leuke activiteiten op loopafstand. Zo kunnen we picknicken in de buurt bij één van de vele speeltuintjes. Eendjes voeren, even naar de speelbult.13. Uitstapjes


Wij ondernemen soms uitstapjes buiten de school. Hiervoor moeten ouders toestemming geven op de vragenlijst die ze bij plaatsing invullen. Kinderen die toestemming hebben kunnen bijvoorbeeld mee naar de supermarkt of het bos. Ook het spelen op het grote schoolplein geldt als een uitstapje.

Uitstapjes worden vaak gepland rondom een thema. Zo gaan we bijvoorbeeld bij het thema herfst naar buiten om te kijken hoe de bomen en de natuur veranderen. Bij het thema verkeer gaan we buiten kijken wat er allemaal gebeurt op de straat. Rondom het thema dieren plannen we een groot uitstapje en gaan we bijvoorbeeld naar de boerderij.

Bij het maken van een uitstapje volgen we het uitstapjesprotocol van Kindercentrum.nl.
Belangrijke afspraken daaruit zijn onder andere:

• Elke pedagogisch medewerker draagt een herkenbaar hesje van Kindercentrum.nl
• De presentielijsten en de verdeling van de pedagogisch medewerkers en de kinderen staat op papier en
wordt meegenomen
• Elke medewerker heeft een mobiele telefoon mee
• Er wordt van te voren bij de locatiemanager gemeld dat er een uitstapje wordt gemaakt
• De EHBO-trommel gaat mee
• Er wordt bij langere uitstapjes gezorgd voor eten en drinken en eventueel zonnebrandcrème

Tijdens het maken van een uitstapje kijken we kritisch naar het BKR (beroepskracht-kind-ratio). De BKR kan lager uitvallen, hierbij letten we op de leeftijd van de kinderen (een uitstapje met alleen 2-jarigen is anders dan met alleen 3-jarigen), de groepssamenstelling en wat voor een uitje er wordt gemaakt (een uitstapje naar een speeltuintje gelegen naast het schoolplein of spelen op het grote schoolplein zelf brengt minder risico’s met zich mee dan een uitstapje naar een kinderboerderij).
Naast de pedagogisch medewerkers kunnen er ook stagiaires of ouders meegaan, zij zijn extra aanwezig en worden dus niet meegerekend in de PKR.

Wanneer wij een activiteit willen ondernemen die verder weg is (bijv. kinderboerderij), brengen we de ouders door middel van een briefje op de hoogte en vragen wij om toestemming. Er wordt een checklist gehanteerd, waarin veiligheid, regels en afspraken worden opgenomen. Deze worden van te voren ter toestemming gestuurd naar de locatiemanager.14. Vakanties, opvang ruilen en extra opvang


Vakanties
Tijdens vakanties is het KDV op maandag t/m vrijdag van 07.30 - 18.00 uur geopend, behalve op de erkende nationale feestdagen. Ouders nemen vaste vakantiedagen af, maar als het kindaantal het toelaat is ruilen binnen dezelfde week toegestaan. Dit kan worden aangevraagd bij de pedagogisch medewerker.


Tijdens de vakanties wordt hetzelfde dagprogramma als op de reguliere schooldagen gehanteerd. Er worden echter geen nieuwe thema’s aangeboden, omdat de kinderen die niet naar de opvang komen in de vakantie anders onderdelen zouden missen. Daarom worden activiteiten uit vorige thema’s herhaald.
Herhaling is voor jonge kinderen erg belangrijk. Door herhaling ervaart een kind dat het iets nu wel kan dat eerst nog niet lukte. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen van kinderen.

Opvang ruilen
Het kan voorkomen dat ouders op een vast dagdeel geen opvang nodig hebben voor hun kind(eren), bijvoorbeeld vanwege een verjaardag. In dat geval kunnen ouders, wanneer zij dat willen, dit dagdeel kosteloos ruilen binnen twee weken vooraf of na de bewuste dag. Ruilingen zijn echter alleen toegestaan op het moment dat het kindaantal dit toelaat en er geen extra medewerkers voor ingezet hoeven te worden.

Extra opvang
Wanneer ouders naast hun vaste contractdagen extra opvang nodig hebben voor hun kind(eren), dan kunnen zij hiervoor extra uren afnemen. De afname van extra uren geschied in vaste tijdsblokken. Maandelijks wordt op een formulier bijgehouden hoeveel uren er extra worden afgenomen. De kosten voor deze extra uren worden in de volgende maand gefactureerd. Indien een ouder extra uren wil afnemen, dan kan dit worden aangevraagd bij de pedagogisch medewerker. De medewerker kijkt of dit mogelijk is en stemt dit af met de locatiemanager.15. Ouders/ verzorgers


Een goede relatie met ouders/verzorgers
Een goede relatie tussen ouders en de pedagogisch medewerkers is van groot belang voor het kind. Een gedeelde zorg vraagt om goede afspraken. Het is belangrijk om elkaar goed op de hoogte te stellen van dat wat het kind heeft meegemaakt. Ouders en de pedagogisch medewerkers zijn zo beter in staat het kind te begrijpen. Daarom vinden wij het belangrijk dat ouders zich “thuis voelen” op onze locatie.
Er is een dagelijkse overdracht tussen pedagogisch medewerkers en ouders en elke twee maanden verschijnt er een digitale nieuwsbrief waarmee we ouders op de hoogte houden van de gang van zaken binnen onze locatie en Kindercentrum•nl.

Oudergesprekken
Aan de hand van de observaties worden er op KDV en PSG periodiek gesprekken met de ouders/verzorgers gevoerd over de ontwikkeling van hun kind. Indien ouders vragen hebben over (de ontwikkeling van) hun kind kunnen ze natuurlijk altijd een gesprek vragen met de mentor van hun kind.

Brengen en halen
Om ouders in de gelegenheid te stellen om samen met hun kind afscheid te kunnen nemen, is het dagprogramma hierop afgestemd. Tussen 07.30 – 09.00 uur en tussen 12.30 – 13.00 uur kunnen kinderen gebracht worden. Ophaaltijden zijn afhankelijk van het aantal dagdelen dat een ouder afneemt, ophalen kan tussen:

• 12.30 – 13.00 uur
• 16.30 – 18.00 uur

Bij het brengen en halen is er dagelijks tijd om informatie uit te wisselen over het kind. Bijvoorbeeld als er iets bijzonders is gebeurd zoals bij een valpartij of een ruzie.
Mocht iemand anders dan de ouder/ verzorger het kind op komen halen, dan horen we dit graag van tevoren.

Afmelden/ ziekmelden
Als kinderen ziek zijn of om een andere reden niet naar de opvang komen, dan vragen we de ouders het kind af te melden. Dit kan per mail of telefoon.

T 0575 700 582
M leadasberg@kindercentrum.nl

Buiten de openingstijden van KDV kan er altijd een voicemail bericht achtergelaten worden. De medewerkers luisteren deze altijd af voor aanvang van de opvang.

Wordt een kind tijdens de dagopvang ziek dan worden ouders opgebeld met het verzoek het kind op te halen.

Nieuwsbrief
Wij willen de ouders zoveel mogelijk betrekken bij de gang van zaken op onze dagopvang. Om ouders op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op onze opvang, komt er regelmatig een nieuwsbrief uit.

Nieuwe ouders
Wanneer ouders interesse hebben in KDV Lea Dasberg, dan kunnen zij contact opnemen met de pedagogisch medewerkers en wordt er een afspraak gemaakt. In dit oriënterende gesprek wordt de ouders verteld over KDV; hoe de dagindeling eruit ziet, wat de kinderen kunnen doen en waar ze mogen spelen, de groepsgrootte van KDV en de regels die wij hanteren in samenwerking met de school. Er is natuurlijk mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op onze website hebben wij ons pedagogisch werkplan, de Risico-inventarisatie en de GGD rapporten geplaatst.

Ouders kunnen hun kind digitaal aanmelden via de website van Kindercentrum.nl. Als ouders hun kind(eren) hebben ingeschreven voor onze KDV, volgt er een intakegesprek waarin bijzonderheden van het kind besproken worden.

De locatie houdt ouders op de hoogte d.m.v. mail en nieuwsbrieven.

Wenbeleid
Tijdens het intakegesprek bespreken we met de ouders wat de wensen zijn voor het wennen. Ieder kind is verschillend. Het ene kind zal langer de tijd nodig hebben om te wennen dan een ander kind. Wij sluiten aan bij de wensen van de ouders.
Wennen gebeurt op dagen met weinig bijzonderheden (zonder feesten of uitstapjes) en op het moment dat het kindaantal dit toelaat.

Wanneer er nog geen contract is met Kindercentrum.nl en een kind wil komen wennen, dan kan dit onder de voorwaarde dat ouders in het pand aanwezig zijn. Dit heeft te maken met de veiligheid en verantwoordelijkheid.

Doorstroming naar een andere groep/bso
Als een kind doorstroomt naar een andere stamgroep, wordt er ook een wenperiode in acht genomen als het kind het nodig heeft. We noemen dit intern doorstromen. De beroepskracht van de huidige stamgroep zal voldoende tijd en aandacht geven bij het wennen van het kind en samen met de ouders bekijken wat nodig is. Als ouder wordt u vooraf geïnformeerd dat uw kind gaat wennen in een nieuwe stamgroep.
Het aantal kinderen dat per keer kan wennen per nieuwe stamgroep is maximaal drie. Een kind kan overigens alleen komen wennen als de beroepskracht- kind ratio in acht wordt genomen.

Extra opvang
Wanneer ouders naast hun vaste contractdagen extra opvang nodig hebben voor hun kind(eren), dan kunnen zij hiervoor extra uren afnemen, mits er plaats op de groep is.
De afname van extra uren geschied in vaste tijdsblokken. Maandelijks wordt op een formulier bijgehouden hoeveel uren er extra worden afgenomen. De kosten voor deze extra uren worden in de volgende maand gefactureerd. Indien een ouder extra uren wil afnemen, dan kan dit worden aangevraagd bij de pedagogisch medewerker. De medewerker kijkt of dit mogelijk is en stemt dit indien nodig af met de locatiemanager.

Uitgangspunt is dat bij het afnemen van een extra dag(deel) het kind in de eigen stamgroep geplaatst wordt. Wanneer de groepsgrootte het niet toelaat het kind een extra dag(deel) in deze groep te plaatsen, kan in overleg met ouders besloten worden het kind voor die dag/dat dagdeel tijdelijk in een andere groep te plaatsen. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de ouders nodig

Interne klachtenprocedure
Natuurlijk hopen wij dat klachten zo snel mogelijk naar tevredenheid kunnen worden opgelost door de betrokken medewerkers op locatie of op het hoofdkantoor. Wij gaan er dan ook van uit dat een klacht eerst wordt voorgelegd aan de direct betrokkene(n).

Bij een klacht met betrekking tot een pedagogisch medewerker en/of locatie kan er samen met de pedagogisch medewerker bekeken worden hoe de klacht is op te lossen. Komen ouders en pedagogisch medewerker er samen niet uit, dan kan een beroep worden gedaan op de leidinggevende van de pedagogisch medewerker, de Locatiemanager. Mocht er dan ook geen bevredigende oplossing worden gevonden, dan is het zaak dat ouders zich wenden tot de Manager Kinderopvang van Kindercentrum•nl.

Bij een klacht met betrekking tot een medewerker/afdeling van het hoofdkantoor gaan wij er ook vanuit dat de klacht eerst wordt voorgelegd aan de direct betrokkene(n). In het geval beide partijen er samen niet uitkomen, kan er contact worden opgenomen met de Kantoor Manager van Kindercentrum•nl.

Als u mondeling of schriftelijk een klacht indient, geeft u dan aan:
• wat de reden van de klacht is;
• waarover of over wie u een klacht wilt indienen;
• wat u wilt bereiken met het indienen van de klacht;
• wat er al gedaan is om tot een oplossing te komen.

Externe klachtenprocedure
Als de afhandeling van de klacht door de Manager Kinderopvang of de Kantoormanager u niet tevreden stelt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang (hierna: Geschillencommissie).

Indien de situatie daar naar uw mening aanleiding toe geeft, kunt u ook direct uw klacht indienen bij de Geschillencommissie. Het verdient echter de voorkeur de klacht eerst intern kenbaar te maken en de organisatie de gelegenheid te geven deze op te lossen.

Oudercommissie
Een oudercommissie is een wettelijke verplichting voor kindercentra en een recht van ouders, De oudervertegenwoordiging beslist mee over de invulling van het pedagogisch beleid. Ouders kunnen zich buigen over vragen rond beleid en visie van het KDV en krijgen inzicht in de achtergronden van beslissingen.
Naast de officiële inspraak vinden wij het fijn als ouders betrokken zijn bij de opvang. Dankzij de inbreng van ouders krijgt de locatie informatie over de standpunten van de ouders. Zij vertellen over hun wensen of dilemma’s. Wij vinden het belangrijk om de stem van alle ouders te horen. Heeft u ideeën neem dan contact op met de locatiemanager.

KDV Lea Dasberg heeft nog geen actieve oudercommissie. Heeft u interesse kunt u contact opnemen met de locatie manager.

                                                             


16. GroepsregelsBij KDV Lea Dasberg hanteren we vaste groepsregels.


17. Plannen voor de toekomst


In de toekomst willen we de samenwerking met de school intensiveren.KDV en PSG Lea Dasberg

KDV en PSG Lea Dasberg zijn gevestigd in:
Basisschool Lea Dasberg –
Onderdeel van de Archipelgroep
Markolle 1-5 7207 PA Zutphen

T 0575 700 582
M leadasberg@kindercentrum.nl


Onderdeel van

Kindercentrum•nl Zutphen
Kanaal Noord 350
7323 AM Apeldoorn

T 088-7500803
M zutphen@kindercentrum.nl


Locatiemanager KDV en PSG Lea Dasberg

Riwka Berg

T 06-40700265
M r.berg@kindercentrum.nl